What are the names of the kanji radicals?

This is a list of kanji radical names together with their positions. Some of the radicals are very similar-looking, such as 74 and 130.2, or 163.2 and 170.2.

The meanings of the Type/Location field are: O: original, T: top, B: bottom, L: left, R: right, E: enclosure, V: variable.

The links on the radicals go to a page which shows all the kanji for that radical.

Radical Strokes Number
Type
Kana Rōmaji English name Unicode
(Radical block)
Rad No. Name English Unicode

1
1 1
O
いち
Ichi
Ichi One U+4E00
U+2F00

1
1 2
O
ぼう
たてぼう
Bō,
Tatebō
Bō,
Tatebō
Line U+4E28
U+2F01

1
1 3
O
てん
Ten
Ten Dot U+4E36
U+2F02
丿
1
1 4
O

No
No Slash U+4E3F
U+2F03

1
1 5.1
O
おつ
おつにょう
Otsu,
Otsu Nyō
Otsu,
Otsu Nyō
Second U+4E59
U+2F04

1
1 5.2
V

つりばり
Re,
Tsuribari
Re,
Tsuribari
U+4E5A

1
1 6
O
はねぼう
Hanebō
Hanebō Hook U+4E85
U+2F05

2
2 7
O

Ni
Ni Two U+4E8C
U+2F06

2
2 8
O
なべぶた
けいさんかんむり
Nabebuta,
Keisan Kanmuri
Nabebuta,
Keisan Kanmuri
Lid U+4EA0
U+2F07

2
2 9.1
O
ひと
Hito
Hito Man U+4EBA
U+2F08

2
2 9.2
L
にんべん
Ninben
Ninben U+4EBB
𠆢
2
2 9.3
T
ひとがしら
ひとやね
Hito Gashira,
Hitoyane
Hito Gashira,
Hitoyane
U+201A2

2
2 10
O
にんにょう
ひとあし
Nin Nyō,
Hitoashi
Nin Nyō,
Hitoashi
Legs U+513F
U+2F09

2
2 11
O
いる
いりがしら
にゅう
いりやね
Iru,
Iri Gashira,
Nyū,
Iriyane
Iru,
Iri Gashira,
Nyū,
Iriyane
Enter U+5165
U+2F0A

2
2 12
V
はちがしら
Hachi Gashira
Hachi Gashira Eight U+516B
U+2F0B

2
2 13
O
けいがまえ
まきがまえ
えんがまえ
どうがまえ
Kei Gamae,
Maki Gamae,
En Gamae,
Dō Gamae
Kei Gamae,
Maki Gamae,
En Gamae,
Dō Gamae
Down box U+5182
U+2F0C

2
2 14
O
わかんむり
Wa Kanmuri
Wa Kanmuri Cover U+5196
U+2F0D

2
2 15
O
にすい
Nisui
Nisui Ice U+51AB
U+2F0E

2
2 16.1
O
つくえ
きにょう
Tsukue,
Ki Nyō
Tsukue,
Ki Nyō
Table U+51E0
U+2F0F

2
2 16.2
E
かぜかんむり
かぜがしら
かぜがまえ
Kaze Kanmuri,
Kaze Gashira,
Kaze Gamae
Kaze Kanmuri,
Kaze Gashira,
Kaze Gamae
U+2E87

2
2 17
O
かんにょう
うけばこ
Kan Nyō,
Ukebako
Kan Nyō,
Ukebako
Open box U+51F5
U+2F10

2
2 18.1
O
かたな
Katana
Katana Knife U+5200
U+2F11

2
2 18.2
R
りっとう
Rittō
Rittō U+5202

2
2 19
O
ちから
Chikara
Chikara Power U+529B
U+2F12

2
2 20
O
つつみがまえ
Tsutsumi Gamae
Tsutsumi Gamae Wrap U+52F9
U+2F13

2
2 21
O
さじ
さじのひ

Saji,
Sajinohi,
Hi
Saji,
Sajinohi,
Hi
Spoon U+5315
U+2F14

2
2 22
O
はこがまえ
Hako Gamae
Hako Gamae Right open box U+531A
U+2F15

2
2 23
O
かくしがまえ
Kakushi Gamae
Kakushi Gamae Hiding enclosure U+5338
U+2F16

2
2 24
O
じゅう
Ten U+5341
U+2F17

2
2 25
O
ぼくのと
Bokunoto
Bokunoto Divination U+535C
U+2F18

2
2 26.1
O
ふしづくり
Fushi Zukuri
Fushi Zukuri Seal U+5369
U+2F19

2
2 26.2
V


2
2 27
O
がんだれ
Gan Dare
Gan Dare Cliff U+5382
U+2F1A

2
2 28
O

Mu
Mu Private U+53B6
U+2F1B

2
2 29.1
O
また
Mata
Mata Again U+53C8
U+2F1C

2
2 29.2
V


3
3 30
O
くち
くちへん
Kuchi,
Kuchi Hen
Kuchi,
Kuchi Hen
Mouth U+53E3
U+2F1D

3
3 31
O
くにがまえ
Kuni Gamae
Kuni Gamae Enclosure U+56D7
U+2F1E

3
3 32.1
O
つち
Tsuchi
Tsuchi Earth U+571F
U+2F1F

3
3 32.2
L
つちへん
Tsuchi Hen
Tsuchi Hen

3
3 33
O
さむらい
Samurai
Samurai Scholar U+58EB
U+2F20

3
3 34.1
O
ふゆがしら
Fuyu Gashira
Fuyu Gashira Go U+5902
U+2F21

3
3 34.2
B
なつあし
Natsuashi
Natsuashi U+2F21

3
3 35
O
すいにょう
Sui Nyō
Sui Nyō Go slowly U+590A
U+2F22

3
3 36
O
ゆうべ
Yūbe
Yūbe Evening U+5915
U+2F23

3
3 37
O
おおきい
だい
Ōkii,
Dai
Ōkii,
Dai
Big U+5927
U+2F24

3
3 38.1
O
おんな
Onna
Onna Woman U+5973
U+2F25

3
3 38.2
L
おんなへん
Onna Hen
Onna Hen

3
3 39.1
O

Ko
Ko Child U+5B50
U+2F26

3
3 39.2
L
こへん
Ko Hen
Ko Hen

3
3 40
O
うかんむり
U Kanmuri
U Kanmuri Roof U+5B80
U+2F27

3
3 41
O
すん
Sun
Sun Inch U+5BF8
U+2F28

3
3 42.1
O
ちいさい
Chiisai
Chiisai Small U+5C0F
U+2F29

3
3 42.2
T
なおがしら
Nao Gashira
Nao Gashira U+2E8C

3
3 43
O
まげあし
Mageashi
Mageashi Lame U+5C22
U+2F2A

3
3 44
O
しかばね
しかばねかんむり
Shikabane,
Shikabane Kanmuri
Shikabane,
Shikabane Kanmuri
Corpse U+5C38
U+2F2B

3
3 45
O
てつ
めばえ
くさのめ
Tetsu,
Mebae,
Kusanome
Tetsu,
Mebae,
Kusanome
Sprout U+5C6E
U+2F2C

3
3 46.1
O
やま
Yama
Yama Mountain U+5C71
U+2F2D

3
3 46.2
L
やまへん
Yama Hen
Yama Hen

3
3 46.3
T
やまかんむり
Yama Kanmuri
Yama Kanmuri

3
3 47.1
O
まがりがわ
Magarigawa
Magarigawa River U+5DDB
U+2F2E

3
3 47.2
V
さんぼんがわ
Sanbongawa
Sanbongawa U+5DDD

3
3 48.1
O
たくみ
Takumi
Takumi Work U+5DE5
U+2F2F

3
3 48.2
L
たくみへん
Takumi Hen
Takumi Hen

3
3 49.1
O
おのれ
Onore
Onore Oneself U+5DF1
U+2F30

3
3 49.2
V

Mi
Mi U+5DF3

3
3 50
O
はば
Haba
Haba Turban U+5DFE
U+2F31

3
3 51
O
ほす
Hosu
Hosu Dry U+5E72
U+2F32

3
3 52
O
いとがしら
Ito Gashira
Ito Gashira Short thread U+5E7A
U+2F33
广
3
3 53
O
まだれ
Ma Dare
Ma Dare Dotted cliff U+5E7F
U+2F34

3
3 54
O
えんにょう
いんにょう
En Nyō,
In Nyō
En Nyō,
In Nyō
Long stride U+5EF4
U+2F35

3
3 55
O
にじゅうあし
Nijūashi
Nijūashi Two hands U+5EFE
U+2F36

3
3 56
O
しきがまえ
Shiki Gamae
Shiki Gamae Shoot U+5F0B
U+2F37

3
3 57.1
O
ゆみ
Yumi
Yumi Bow U+5F13
U+2F38

3
3 57.2
L
ゆみへん
Yumi Hen
Yumi Hen

3
3 58.1
O
けいがしら
いのかしら
Kei Gashira,
Ino Kashira
Kei Gashira,
Ino Kashira
Snout U+5F50
U+2F39

3
3 58.2
V
U+2E95

3
3 58.3
V
U+5F51

3
3 59
O
さんづくり
San Zukuri
San Zukuri Bristle U+5F61
U+2F3A

3
3 60
O
ぎょうにんべん
Gyōninben
Gyōninben Step U+5F73
U+2F3B

4
4 61.1
O
こころ
Kokoro
Kokoro Heart U+5FC3
U+2F3C

3
3 61.2
L
りっしんべん
Risshinben
Risshinben U+5FC4

4
4 61.3
B
したごころ
Shitagokoro
Shitagokoro U+38FA

4
4 62
O
かのほこ
Kanohoko
Kanohoko Halberd U+6208
U+2F3D

4
4 63.1
O
とびらのと
Tobiranoto
Tobiranoto Door U+6236
U+2F3E

4
4 63.2
E
U+6238

4
4 64.1
O

Te
Te Hand U+624B
U+2F3F

3
3 64.2
L
てへん
Te Hen
Te Hen U+624C

4
4 65.1
R
しにょう
じゅうまた
えだにょう
Shi Nyō,
Jūmata,
Eda Nyō
Shi Nyō,
Jūmata,
Eda Nyō
Branch U+652F
U+2F40

4
4 65.2
O
しにょう
じゅうまた
Shi Nyō,
Jūmata
Shi Nyō,
Jūmata
U+2E99

4
4 66.1
O
ぼくづくり
とまた
Boku Zukuri,
Tomata
Boku Zukuri,
Tomata
Rap U+6534
U+2F41

4
4 66.2
R
のぶん
Nobun
Nobun U+6535

4
4 67.1
O
ぶん
ぶんにょう
Bun,
Bun Nyō
Bun,
Bun Nyō
Script U+6587
U+2F42

4
4 67.2
V


4
4 68
O
とます
Tomasu
Tomasu Dipper U+6597
U+2F43

4
4 69
O
おの
Ono
Ono Axe U+65A4
U+2F44

4
4 70
O
かた
Kata
Kata Square U+65B9
U+2F45

4
4 71.1
O
むにょう
Mu Nyō
Mu Nyō Not U+65E0
U+2F46

4
4 71.2
R
すでのつくり
Sudeno Tsukuri
Sudeno Tsukuri U+65E1

4
4 72.1
O

Hi
Hi Sun U+65E5
U+2F47

4
4 72.2
V


4
4 73.1
O
ひらび
いわく
Hirabi,
Iwaku
Hirabi,
Iwaku
Say U+66F0
U+2F48

4
4 73.2
V


4
4 74.1
O
つき
Tsuki
Tsuki Moon U+6708
U+2F49

4
4 74.2
V


4
4 74.3
V


4
4 75.1
O

Ki
Ki Tree U+6728
U+2F4A

4
4 75.2
L
きへん
Ki Hen
Ki Hen

4
4 76
O
あくび
Akubi
Akubi Lack U+6B20
U+2F4B

4
4 77.1
O
とめる
Tomeru
Tomeru Stop U+6B62
U+2F4C

4
4 77.2
L
とめへん
Tome Hen
Tome Hen

4
4 78
O
がつへん
Gatsu Hen
Gatsu Hen Death U+6B79
U+2F4D

4
4 79
O
るまた
ほこづくり
Rumata,
Hoko Zukuri
Rumata,
Hoko Zukuri
Weapon U+6BB3
U+2F4E

4
4 80.1
O
はは
なかれ
Haha,
Nakare
Haha,
Nakare
Do not U+6BCB
U+2F4F

4
4 80.2
V
U+6BCC

5
5 80.3
O
U+6BCD
U+2E9F

4
4 81
O
くらべる

Kuraberu,
Hi
Kuraberu,
Hi
Compare U+6BD4
U+2F50

4
4 82
O

Ke
Ke Fur U+6BDB
U+2F51

4
4 83
O
うじ
Uji
Uji Clan U+6C0F
U+2F52

4
4 84
O
きがまえ
Ki Gamae
Ki Gamae Steam U+6C14
U+2F53

4
4 85.1
O
みず
Mizu
Mizu Water U+6C34
U+2F54

3
3 85.2
L
さんずい
Sanzui
Sanzui U+6C35

5
5 85.3
B
したみず
Shitamizu
Shitamizu U+6C3A

4
4 86.1
O

Hi
Hi Fire U+706B
U+2F55

4
4 86.2
L
ひへん
Hi Hen
Hi Hen

4
4 86.3
B
れっか
れんが
よつてん
Rekka,
Renga,
Yotsuten
Rekka,
Renga,
Yotsuten
U+706C

4
4 87.1
O
つめ
Tsume
Tsume Claw U+722A
U+2F56

4
4 87.2
T
のつ
Notsu
Notsu

4
4 87.3
T
つめかんむり
Tsume Kanmuri
Tsume Kanmuri U+722B

4
4 88.1
O
ちち
Chichi
Chichi Father U+7236
U+2F57

4
4 89.1
O
めめ
Meme
Meme Double x U+723B
U+2F58

4
4 89.2
V


4
4 90.1
O
しょうへん
Shō Hen
Shō Hen Half tree trunk U+723F
U+2F59

3
3 90.2
L
U+2EA6

4
4 91
O
かた
Kata
Kata Slice U+7247
U+2F5A

4
4 92
O
きば
Kiba
Kiba Fang U+7259
U+2F5B

4
4 93.1
O
うし
Ushi
Ushi Cow U+725B
U+2F5C

4
4 93.2
L
うしへん
Ushi Hen
Ushi Hen U+725C

4
4 94.1
O
いぬ
Inu
Inu Dog U+72AC
U+2F5D

3
3 94.2
L
けものへん
Kemono Hen
Kemono Hen U+72AD

5
5 95
O
げん
Gen
Gen Profound U+7384
U+2F5E

5
5 96.1
O
たま
Tama
Tama Jade U+7389
U+2F5F

5
5 96.2
L
たまへん
おうへん
Tama Hen,
Ō Hen
Tama Hen,
Ō Hen


5
5 97
O
うり
Uri
Uri Melon U+74DC
U+2F60

5
5 98
O
かわら
Kawara
Kawara Tile U+74E6
U+2F61

5
5 99
O
あまい
Amai
Amai Sweet U+7518
U+2F62

5
5 100
O
うまれる
いきる
Umareru,
Ikiru
Umareru,
Ikiru
Life U+751F
U+2F63

5
5 101
O
もちいる
Mochiiru
Mochiiru Use U+7528
U+2F64

5
5 102
O

Ta
Ta Field U+7530
U+2F65

5
5 103.1
O
ひき
Hiki
Hiki Bolt of cloth U+758B
U+2F66

5
5 103.2
L
ひきへん
Hiki Hen
Hiki Hen

5
5 104
O
やまいだれ
Yamai Dare
Yamai Dare Sickness U+7592
U+2F67

5
5 105
O
はつがしら
Hatsu Gashira
Hatsu Gashira Dotted tent U+7676
U+2F68

5
5 106
O
しろ
Shiro
Shiro White U+767D
U+2F69

5
5 107
O
ひのかわ
けがわ
Hinokawa,
Kegawa
Hinokawa,
Kegawa
Skin U+76AE
U+2F6A

5
5 108
O
さら
Sara
Sara Dish U+76BF
U+2F6B

5
5 109
O

Me
Me Eye U+76EE
U+2F6C

5
5 110
O
ほこ
Hoko
Hoko Spear U+77DB
U+2F6D

5
5 111.1
O

Ya
Ya Arrow U+77E2
U+2F6E

5
5 111.2
L
やへん
Ya Hen
Ya Hen

5
5 112.1
O
いし
Ishi
Ishi Stone U+77F3
U+2F6F

5
5 112.2
L
いしへん
Ishi Hen
Ishi Hen

5
5 113.1
O
しめす
Shimesu
Shimesu Spirit U+793A
U+2F70

4
4 113.2
L
ねへん
しめすへん
Ne Hen,
Shimesu Hen
Ne Hen,
Shimesu Hen
U+793B

5
5 113.3
L
しめすへん
Shimesu Hen
Shimesu Hen

5
5 114
O
ぐうのあし
Gūnoashi
Gūnoashi Track U+79B8
U+2F71

5
5 115.1
O
のぎ
Nogi
Nogi Grain U+79BE
U+2F72

5
5 115.2
L
のぎへん
Nogi Hen
Nogi Hen

5
5 116.1
O
あな
Ana
Ana Cave U+7A74
U+2F73

5
5 116.2
T
あなかんむり
Ana Kanmuri
Ana Kanmuri

5
5 117.1
O
たつ
Tatsu
Tatsu Stand U+7ACB
U+2F74

5
5 117.2
L
たつへん
Tatsu Hen
Tatsu Hen

6
6 118.1
O
たけ
Take
Take Bamboo U+7AF9
U+2F75

6
6 118.2
T
たけかんむり
Take Kanmuri
Take Kanmuri U+2EAE

6
6 119.1
O
こめ
Kome
Kome Rice U+7C73
U+2F76

6
6 119.2
L
こめへん
Kome Hen
Kome Hen

6
6 120.1
O
いと
Ito
Ito Silk U+7CF8
U+2F77

6
6 120.2
L
いとへん
Ito Hen
Ito Hen U+7CF9

6
6 121
O
ほとぎ
Hotogi
Hotogi Jar U+7F36
U+2F78

6
6 122.1
O
あみがしら
Ami Gashira
Ami Gashira Net U+7F51
U+2F79

5
5 122.2
T
よんかしら
よこめ
Yon Kashira,
Yokome
Yon Kashira,
Yokome
U+7F52

4
4 122.3
T
よんかしら
Yon Kashira
Yon Kashira U+7F53

6
6 123.1
O
ひつじ
Hitsuji
Hitsuji Sheep U+7F8A
U+2F7A

6
6 123.2
T
ひつじかんむり
Hitsuji Kanmuri
Hitsuji Kanmuri U+2EB7

6
6 123.3
L
ひつじへん
Hitsuji Hen
Hitsuji Hen U+2EB6

6
6 124.1
O
はね
Hane
Hane Feather U+7FBD
U+2F7B

6
6 124.2
V


6
6 125.1
O
おい
Oi
Oi Old U+8001
U+2F7C

4
4 125.2
T
おいかんむり
おいがしら
Oi Kanmuri,
Oi Gashira
Oi Kanmuri,
Oi Gashira
U+8002

6
6 126
O
しかして
Shikashite
Shikashite And U+800C
U+2F7D

6
6 127.1
O
らいすき
Raisuki
Raisuki Plow U+8012
U+2F7E

6
6 127.2
L
らいへん
すきへん
Rai Hen,
Suki Hen
Rai Hen,
Suki Hen


6
6 128.1
O
みみ
Mimi
Mimi Ear U+8033
U+2F7F

6
6 128.2
L
みみへん
Mimi Hen
Mimi Hen

6
6 129
O
いつ
ふでづくり
Itsu,
Fude Zukuri
Itsu,
Fude Zukuri
Brush U+807F
U+2F80

6
6 130.1
O
にく
Niku
Niku Meat U+8089
U+2F81

5
5 130.2
V
にくづき
Nikuzuki
Nikuzuki

5
5 130.3
V
つき
Tsuki
Tsuki

7
7 131
L
しん
Shin
Shin Minister U+81E3
U+2F82

6
6 132
O
みずから
Mizukara
Mizukara Self U+81EA
U+2F83

6
6 133
O
いたる
いたるへん
Itaru,
Itaru Hen
Itaru,
Itaru Hen
Arrive U+81F3
U+2F84

6
6 134.1
O
うす
きょく
Usu,
Kyoku
Usu,
Kyoku
Mortar U+81FC
U+2F85
𦥑
7
7 134.2
O
U+26951

6
6 135.1
O
した
Shita
Shita Tongue U+820C
U+2F86

6
6 135.2
L
したへん
Shita Hen
Shita Hen

6
6 136.1
O
ます
Masu
Masu Oppose U+821B
U+2F87

6
6 136.2
B
まいあし
Maiashi
Maiashi

6
6 137.1
O
ふね
Fune
Fune Boat U+821F
U+2F88

6
6 137.2
L
ふねへん
Fune Hen
Fune Hen

6
6 138
O
こん
ねづくり
うしとら
こんづくり
Kon,
Ne Zukuri,
Ushitora,
Kon Zukuri
Kon,
Ne Zukuri,
Ushitora,
Kon Zukuri
Stopping U+826E
U+2F89

6
6 139.1
O
いろ
Iro
Iro Color U+8272
U+2F8A

6
6 139.2
R
いろづくり
Iro Zukuri
Iro Zukuri

6
6 140.1
O
くさ
Kusa
Kusa Grass U+8278
U+2F8B

3
3 140.2
T
U+8279
⺿
4
4 140.3
T
U+2EBF

6
6 141
O
とらかんむり
Tora Kanmuri
Tora Kanmuri Tiger U+864D
U+2F8C

6
6 142.1
O
むし
Mushi
Mushi Insect U+866B
U+2F8D

6
6 142.2
L
むしへん
Mushi Hen
Mushi Hen

6
6 143.1
O

Chi
Chi Blood U+8840
U+2F8E

6
6 143.2
L
ちへん
Chi Hen
Chi Hen

6
6 144.1
O
ぎょう
Gyō
Gyō Walk enclosure U+884C
U+2F8F

6
6 144.2
E
ぎょうがまえ
Gyō Gamae
Gyō Gamae

6
6 145.1
O
ころも
Koromo
Koromo Clothes U+8863
U+2F90

5
5 145.2
L
ころもへん
Koromo Hen
Koromo Hen U+8864

6
6 145.3
V
ころも
Koromo
Koromo
西
6
6 146.1
O
にし
Nishi
Nishi U+897F

6
6 146.2
O
U+897E
U+2F91

6
6 146.3
T
U+8980

7
7 147
O
みる
Miru
Miru See U+898B
U+2F92

7
7 148.1
O
つの
Tsuno
Tsuno Horn U+89D2
U+2F93

7
7 148.2
L
つのへん
Tsuno Hen
Tsuno Hen

7
7 149.1
O
ことば
Kotoba
Kotoba Speech U+8A00
U+2F94

7
7 149.2
L
ごんべん
Gonben
Gonben

7
7 150.1
O
たに
Tani
Tani Valley U+8C37
U+2F95

7
7 150.2
L
たにへん
Tani Hen
Tani Hen

7
7 151.1
O
まめ
Mame
Mame Bean U+8C46
U+2F96

7
7 151.2
L
まめへん
Mame Hen
Mame Hen

7
7 152.1
O
いのこ
Inoko
Inoko Pig U+8C55
U+2F97

7
7 152.2
V
いのこへん
Inoko Hen
Inoko Hen

7
7 153
O
むじな
Mujina
Mujina Badger U+8C78
U+2F98

7
7 154.1
O
かい
Kai
Kai Shell U+8C9D
U+2F99

7
7 154.2
V
かいへん
Kai Hen
Kai Hen

7
7 155.1
O
あか
Aka
Aka Red U+8D64
U+2F9A

7
7 155.2
L
あかへん
Aka Hen
Aka Hen

7
7 156.1
O
はしる
Hashiru
Hashiru Run U+8D70
U+2F9B

7
7 156.2
E
そうにょう
Sō Nyō
Sō Nyō

7
7 157.1
O
あし
Ashi
Ashi Foot U+8DB3
U+2F9C

7
7 157.2
L
あしへん
Ashi Hen
Ashi Hen

7
7 158.1
O

Mi
Mi Body U+8EAB
U+2F9D

7
7 158.2
L
みへん
Mi Hen
Mi Hen

7
7 159.1
O
くるま
Kuruma
Kuruma Cart U+8ECA
U+2F9E

7
7 159.2
L
くるまへん
Kuruma Hen
Kuruma Hen

7
7 160.1
O
からい
Karai
Karai Bitter U+8F9B
U+2F9F

7
7 160.2
L


7
7 161
O
しんのたつ
Shinnotatsu
Shinnotatsu Morning U+8FB0
U+2FA0

7
7 162.1
O
しんにょう
しんにゅう
Shin Nyō,
Shinnyū
Shin Nyō,
Shinnyū
Walk U+8FB5
U+2FA1

4
4 162.2
E
U+8FB6

4
4 162.3
E
U+2ECD

7
7 163.1
O
むら
Mura
Mura City U+9091
U+2FA2

3
3 163.2
R
おおざと
Ōzato
Ōzato U+2ECF

7
7 164.1
O
ひよみのとり
Hiyominotori
Hiyominotori Wine U+9149
U+2FA3

7
7 164.2
L
とりへん
Tori Hen
Tori Hen

7
7 165.1
O
のごめ
Nogome
Nogome Distinguish U+91C6
U+2FA4

7
7 165.2
L
のごめへん
Nogome Hen
Nogome Hen

7
7 166.1
O
さと
Sato
Sato Village U+91CC
U+2FA5

7
7 166.2
L
さとへん
Sato Hen
Sato Hen

8
8 167.1
O
かね
Kane
Kane Gold U+91D1
U+2FA6

8
8 167.2
L
かねへん
Kane Hen
Kane Hen

8
8 168.1
O
ながい
Nagai
Nagai Long U+9577
U+2FA7

7
7 168.2
L
U+9578

8
8 169
O
もん
もんがまえ
Mon,
Mon Gamae
Mon,
Mon Gamae
Gate U+9580
U+2FA8

8
8 170.1
O
おか
ぎふのふ
Oka,
Gifunofu
Oka,
Gifunofu
Mound U+961C
U+2FA9

3
3 170.2
L
こざとへん
Kozato Hen
Kozato Hen U+961D

8
8 171
O
れいづくり
Rei Zukuri
Rei Zukuri Slave U+96B6
U+2FAA

8
8 172
O
ふるとり
Furutori
Furutori Short tailed bird U+96B9
U+2FAB

8
8 173.1
O
あめ
Ame
Ame Rain U+96E8
U+2FAC

8
8 173.2
T
あめかんむり
あまかんむり
Ame Kanmuri,
Ama Kanmuri
Ame Kanmuri,
Ama Kanmuri
U+2ED7

8
8 174.1
O
あお
Ao
Ao Blue U+9751
U+2FAD

8
8 174.2
V
U+9752

8
8 175
O
あらず
Arazu
Arazu Wrong U+975E
U+2FAE

9
9 176
O
めん
Men
Men Face U+9762
U+2FAF

9
9 177.1
O
かわ
Kawa
Kawa Leather U+9769
U+2FB0

9
9 177.2
L
かわへん
Kawa Hen
Kawa Hen

10
10 178
V
なめしがわ
Nameshigawa
Nameshigawa Tanned leather U+97CB
U+2FB1

9
9 179
O
にら
Nira
Nira Leek U+97ED
U+2FB2

9
9 180.1
O
おと
Oto
Oto Sound U+97F3
U+2FB3

9
9 180.2
V


9
9 181
O
おうがい
Ōgai
Ōgai Leaf U+9801
U+2FB4

9
9 182.1
O
かぜ
Kaze
Kaze Wind U+98A8
U+2FB5

9
9 182.2
L


9
9 183
O
とぶ
Tobu
Tobu Fly U+98DB
U+2FB6

9
9 184.1
O
しょく
Shoku
Shoku Eat U+98DF
U+2FB7

8
8 184.2
L
U+98E0

9
9 184.3
L
U+2EDE

9
9 185
O
くび
Kubi
Kubi Head U+9996
U+2FB8

9
9 186
O
においこう
Nioikō
Nioikō Fragrant U+9999
U+2FB9

10
10 187.1
O
うま
Uma
Uma Horse U+99AC
U+2FBA

10
10 187.2
L
うまへん
Uma Hen
Uma Hen

10
10 188.1
O
ほね
Hone
Hone Bone U+9AA8
U+2FBB

10
10 188.2
L
ほねへん
Hone Hen
Hone Hen

10
10 189
O
たかい
Takai
Takai Tall U+9AD8
U+2FBC

10
10 190
O
かみかんむり
かみがしら
Kami Kanmuri,
Kami Gashira
Kami Kanmuri,
Kami Gashira
Hair U+9ADF
U+2FBD

10
10 191
O
とうがまえ
たたかいがまえ
Tō Gamae,
Tatakai Gamae
Tō Gamae,
Tatakai Gamae
Fight U+9B25
U+2FBE

10
10 192
O
ちょう
においざけ
Chō,
Nioizake
Chō,
Nioizake
Sacrificial wine U+9B2F
U+2FBF

10
10 193.1
O
かく
Kaku
Kaku Cauldron U+9B32
U+2FC0

10
10 193.2
V


10
10 194.1
O
おに
Oni
Oni Ghost U+9B3C
U+2FC1

10
10 194.2
E
きにょう
Ki Nyō
Ki Nyō

11
11 195.1
O
うお
Uo
Uo Fish U+9B5A
U+2FC2

11
11 195.2
L
うおへん
Uo Hen
Uo Hen

11
11 196.1
O
とり
Tori
Tori Bird U+9CE5
U+2FC3

11
11 196.2
R


11
11 197
O

しお
Ro,
Shio
Ro,
Shio
Salt U+9E75
U+2FC4
鹿
11
11 198
O
しか
Shika
Shika Deer U+9E7F
U+2FC5

11
11 199.1
O
ばく
Baku
Baku Wheat U+9EA5
U+2FC6

7
7 199.2
O
U+9EA6

7
7 199.3
E


11
11 199.4
E


11
11 200.1
O
あさ
Asa
Asa Hemp U+9EBB
U+2FC7

11
11 200.2
E


11
11 200.3
E


11
11 201.1
O
きいろ
Kiiro
Kiiro U+9EC4

12
12 201.2
O
U+9EC3
U+2FC8

12
12 202
O
きび
Kibi
Kibi Millet U+9ECD
U+2FC9

12
12 203.1
O
くろい
Kuroi
Kuroi Black U+9ED1
U+2FCA

11
11 203.2
V
U+9ED2

12
12 204
O
ふつ
ぬいとり

ふつへん
Futsu,
Nuitori,
Chi,
Futsu Hen
Futsu,
Nuitori,
Chi,
Futsu Hen
Embroidery U+9EF9
U+2FCB

13
13 205
O
べん
べんあし
かえる
おおがえる
Ben,
Ben'ashi,
Kaeru,
Ōgaeru
Ben,
Ben'ashi,
Kaeru,
Ōgaeru
Frog U+9EFD
U+2FCC

13
13 206
O
かなえ
Kanae
Kanae Tripod U+9F0E
U+2FCD

13
13 207
O
つずみ
つづみ
Tsuzumi
Tsuzumi Drum U+9F13
U+2FCE

13
13 208.1
O
ねずみ
ねずみへん
Nezumi,
Nezumi Hen
Nezumi,
Nezumi Hen
Rat U+9F20
U+2FCF

8
8 208.2
O
U+9F21

14
14 209.1
O
はな
はなへん
Hana,
Hana Hen
Hana,
Hana Hen
Nose U+9F3B
U+2FD0

14
14 209.2
O
はな
Hana
Hana

14
14 209.3
L
はなへん
Hana Hen
Hana Hen

14
14 210.1
O
せい
Sei
Sei Even U+9F4A
U+2FD1

8
8 210.2
V
U+6589

15
15 211.1
O

Ha
Ha Tooth U+9F52
U+2FD2

12
12 211.2
L
はへん
Ha Hen
Ha Hen

12
12 211.4
V

Ha
Ha U+6B6F

16
16 212.1
O
たつ
Tatsu
Tatsu Dragon U+9F8D
U+2FD3

10
10 212.2
O
U+7ADC

16
16 213.1
O
かめ
Kame
Kame Turtle U+9F9C
U+2FD4

11
11 213.2
O
U+4E80

17
17 214
O
やく
Yaku
Yaku Flute U+9FA0
U+2FD5

About the English names

The English names of the radicals are from the Unicode Character Database for Unicode version 13.0.0 provided with the Perl computer programming language (version v5.32.1).

These names are taken from the Kangxi Radicals Block (U+2F00 to U+2FFF). However, the UCD English names, such as "do not" for ⽏ (U+2F4F), are also inconsistent with the CJK Radicals Supplement Block (U+2E80 to U+2EFF), which uses "mother" as the English name for the variant form of the same radical, ⺟ (U+2E9F).

Incidentally the names of the blocks are also inconsistent, with one named Kangxi radicals and the other named CJK Radicals.

Radicals in Unicode

Unicode contains two "blocks" which specifically deal with kanji radicals. The basic radical block is the Kangxi Radicals block, from U+2F00 to U+2FFF. Variant forms of the radicals, such as ⺡ U+2EA1 for ⽔, U+2F54, appear in the CJK Radicals Supplement, from U+2E80 to U+2EFF.

In addition, all of the elements of the Kangxi Radicals block are duplicated in the CJK Unified Ideographs block, so for example ⽔ U+2F54 has an identical twin, 水 U+6C34. The correspondance between these two is given in the Unicode Character Database (UCD) in the file CJKRadicals.txt. See the links below.

External links

Acknowledgements

This table of names and other information about the 214 radicals is based on Jim Breen's Mini-FAQ entry, which was based on several kanji dictionaries, including Halpern's New Japanese-English Character Dictionary and The Modern Reader's Japanese-English Character Dictionary (2nd Revised Edition).


If you have questions, corrections, or comments, please contact Ben Bullock or use the discussion forum / Privacy policy

Book reviews Convert<br>Japanese<br>numbers Handwritten<br>kanji<br>recognition Stroke order<br>diagrams Convert<br>Japanese<br>units